O GFF

Gdański Fundusz Filmowy został utworzony w kwietniu 2022 roku, działa w strukturach Instytutu Kultury Miejskiej.

Priorytetowymi celami Gdańskiego Funduszu Filmowego są:

  • rola kulturotwórcza – wspieranie dobrych produkcji filmowych i pokazywanie Gdańska jako miasta o wyjątkowym charakterze, kulturze i wartościach
  • rola kulturowo – ekonomiczna – rozwój Gdańska jako ośrodka rozwoju kultury filmowej – wspieranie rozwoju środowiska filmowego: producenckiego, produkcyjnego i związanego z postprodukcją.

Podstawą udziału finansowego w filmach jest Konkurs organizowany przez Gdański Fundusz Filmowy. Instytut Kultury Miejskiej będzie uczestniczyć w projektach wyłonionych w konkursie jako koproducent. Udział Gdańskiego Funduszu Filmowego w filmie nie może przekroczyć 50% planowanych kosztów produkcji.

Głównym kryterium decydującym o dofinansowaniu filmów jest powiązanie produkcji filmowej z Gdańskiem – jako miejscem realizacji filmu, tematycznie, poprzez udział twórców i przedsiębiorców z Gdańska oraz planowane lokalnie wydatki.

Z uwagi na termin ogłoszenia konkursu w pierwszej edycji producent musi wydać 100% przyznanej kwoty na terenie Gdańska.

Produkcje filmowe oceniane są w 3 etapach: oceny formalnej, eksperckiej (merytorycznej oraz organizacyjnej) oraz oceny strategicznej Rady Programowej GFF.

Ocena strategiczna bierze pod uwagę obok walorów artystycznych filmu i ekonomiczno – finansowych takie kryteria jak powiązanie filmu z Gdańskiem: tematyczne i pod względem wykorzystania miejsc w Gdańsku, walorów kulturowych miasta. Szczegółowo kryteria opisane są w Regulaminie Konkursu dostępnym na stronie www.gdanskifunduszfilmowy.pl.

Nabór projektów do konkursu Gdańskiego Funduszu Filmowego ogłaszany jest raz w roku. Producenci ubiegający się o wkład finansowy dla swojego projektu w ramach Gdańskiego Funduszu Filmowego zobligowani są do złożenia odpowiedniego wniosku zamieszczonego na stronie www.gdanskifunduszfilmowy.pl

Rada Programowa

Nowością w strukturach instytucjonalnych Gdańskiego Funduszu Filmowego jest uzupełnienie o Radę Programową, powołaną przez Prezydent Miasta Gdańska.

Skład Rady Programowej – kadencja 2022/2023

  1. Paweł Orłowski – przewodniczący, przedstawiciel Prezydent Miasta Gdańska;
  2. Magdalena Renk-Grabowska – przedstawicielka Prezydent Miasta Gdańska;
  3. Agnieszka Owczarczak – przedstawicielka Rady Miasta Gdańska;
  4. Aleksandra Szymańska – przedstawicielka Operatora;
  5. Magdalena Sroka – przedstawicielka środowiska filmowego;
  6. prof. Marcin Adamczak – przedstawiciel środowiska filmowego;
  7. prof. Krzysztof Kornacki – przedstawiciel lokalnego środowiska filmowego.
  8. Beata Dunajewska – Przedstawicielka Rady Miasta Gdańska

Do zadań Rady Programowej należy strategiczna ocena zgłoszonych do Konkursu projektów, prowadzenie pitchingów, rekomendowanie alokacji środków, doradztwo w dziedzinie strategii rozwoju GFF i GKF, opiniowanie strategicznych celów rozwoju lokalnego sektora audiowizualnego.