Konkurs

Konkurs organizowany przez Gdański Fundusz Filmowy ma przyczynić się do promocji miasta i jego kultury, a także wesprzeć rozwój lokalnego sektora audiowizualnego oraz związanej z produkcją filmową edukacji na Uniwersytecie Gdańskim. W drodze Konkursu wyłonieni zostaną producenci, z którymi Organizator podejmie wspólną realizację, współfinansowanie produkcji oraz wspólne eksploatowanie praw do zrealizowanych filmów. Dodatkowo działaniom Gdańskiego Funduszu Filmowego może towarzyszyć równolegle wsparcie Gdańsk Film Commission.

Konkurs jest finansowany przez Instytut Kultury Miejskiej ze środków wyodrębnionych w ramach Gdańskiego Funduszu Filmowego, pochodzących ze środków Miasta Gdańska. Budżet konkursu w 2022 roku wynosi łącznie 1 000 000 zł brutto.

Do Konkursu mogą zostać zgłoszone projekty:

 • filmów fabularnych pełnometrażowych (czas trwania powyżej 70 minut), 
 • dokumentalnych,
 • animowanych. 

Konkurs organizowany przez Gdański Fundusz Filmowy ma przyczynić się do promocji miasta i jego kultury, a także wesprzeć rozwój lokalnego sektora audiowizualnego oraz związanej z produkcją filmową edukacji na Uniwersytecie Gdańskim. W drodze Konkursu wyłonieni zostaną producenci, z którymi Organizator podejmie wspólną realizację, współfinansowanie produkcji oraz wspólne eksploatowanie praw do zrealizowanych filmów. Dodatkowo działaniom Gdańskiego Funduszu Filmowego może towarzyszyć równolegle wsparcie Gdańsk Film Commission.

Konkurs jest finansowany przez Instytut Kultury Miejskiej ze środków wyodrębnionych w ramach Gdańskiego Funduszu Filmowego, pochodzących ze środków Miasta Gdańska. Budżet konkursu w 2022 roku wynosi łącznie 1 000 000 zł brutto.

Koszty kwalifikowane:

Ze środków uzyskanych w ramach Konkursu Gdańskiego Funduszu Filmowego mogą być pokrywane wyłącznie koszty kwalifikowane.

Kosztami kwalifikowanymi są:

 1. celowe i ekonomicznie uzasadnione, niezbędne do realizacji filmu i mające bezpośredni z nim związek,
 2. faktycznie poniesione w okresie i w związku z produkcją filmu, którego dotyczy wniosek złożony w ramach Konkursu na udział w koprodukcji pn. Gdański Fundusz Filmowy,
 3. rzetelnie udokumentowane i możliwe do zweryfikowania,
 4. przewidziane w kosztorysie filmu,
 5. zgodne    z zasadami     opisanymi    w obowiązującym    regulaminie    Konkursu    na     udział w koprodukcji pn. gdański Fundusz Filmowy,
 6. wydatkowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa krajowego,
 7. związane z okresem przygotowawczym, zdjęciowym lub postprodukcyjnym.

Kosztami niekwalifikowanymi są:

 1. zakup środków trwałych i wyposażenia biurowego, pojazdów, sprzętu komputerowego, programów komputerowych, akcesoriów komputerowych, z wyłączeniem nośników danych w sposób oczywisty związanych z produkcją Filmu,
 2. koszty ogólne, tj. koszty stałe ponoszone przez otrzymującego wsparcie w związku z prowadzoną przez niego działalnością związaną z realizowaniem zadania, np. opłaty za energię elektryczną, wodę, opłaty czynszowe, utrzymanie personelu, korzystanie z telefonu, internetu itp.,
 3. koszty zarządu rozumiane jako wynagrodzenie producenta,
 4. wynagrodzenia przysługujące z tytułu wszelkich funkcji pełnionych przez Wnioskodawcę, który prowadzi działalność jako osoba fizyczna (zarejestrowana w ewidencji działalności gospodarczej),
 5. koszty prac wstępnych (development),
 6. koszty wykonania kopii wzorcowych w ilości powyżej 1 sztuki,
 7. podatek od towarów i usług (VAT), który może zostać odzyskany w oparciu o przepisy krajowe, tj. ustawę z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług,
 8. wszelkie koszty prowizji i odsetek, ponoszonych w ramach zobowiązań finansowych i odsetek od debetu,
 9. koszty amortyzacji,
 10. koszty delegacji zagranicznych,
 11. koszty promocji Filmu, reklamy,
 12. koszty kar finansowych oraz wydatków związanych ze sporami sądowymi.

Regulamin Konkursu, formularz wniosku oraz inne załączniki dostępne są na stronie internetowej: www.gdanskifunduszfilmowy.pl